Elgarissy & Co

שירותים חשבונאיים יחודיים בארץ ובחו"ל

הנפקות בולטות

רונן בעל ניסיון רב שנים במגוון תחומים עסקיים ופיננסיים ובעל מומחיות גבוהה בתחום החשבונאי והכלכלי. כמו כן, רונן משמש כמרצה בכיר בחוג לחשבונאות במסלול האקדמי של המכללה למנהל וכן מרצה בקורסים שונים לדירקטורים, מנהלי כספים, נושאי משרה, חברות ותאגידים בנקאיים.

פרקטיקה

• כיום- שותף ב-Elgarissy & Co
• יועץ חשבונאי ופיננסי לדירקטוריון בחברות ציבוריות וממשלתיות
• מנכ"ל בחברת קונספט שיווק בע"מ (לי קופר ישראל)
• סמנכ"ל כספים בחברת קונספט שיווק בע"מ (לי קופר ישראל)
• חשב קבוצת כלל פיננסים
• מנג'ר בכיר בקוסט פורר גבאי את קסירר (Ernst & Young Israel)

השכלה

• תואר מוסמך במנהל עסקים (התמחות במימון) – MBA, בהצטיינות יתרה, במסלול האקדמי של המכללה למנהל
• תואר בוגר במנהל עסקים – BBA, במסלול האקדמי של המכללה למנהל

איגור בעל ניסיון רב שנים בתחום הפיננסי ובעל מומחיות מעמיקה בתחומי החשבונאות והדיווח הכספי. לאיגור ניסיון עשיר בעבודה מול רשויות רגולטוריות וגופים עסקיים מענפים שונים.

פרקטיקה

• כיום- שותף ב-Elgarissy & Co
• חשבונאי בכיר בקבוצת כלל החזקות
• מנג'ר בכיר במחלקה מקצועית בקוסט פורר גבאי את קסירר
(Ernst & Young Israel)
• תפקידים שונים בתחומי ביקורת והסדרה בפיקוח על הבנקים בבנק
ישראל
• המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות – תרגום תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS)

השכלה

• תואר מוסמך במשפטים מאוניברסיטת בר-אילן

• תואר בוגר (BA) בחשבונאות וכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים