Elgarissy & Co

ייעוץ חשבונאי
וכתיבת חוות דעת

ייעוץ חשבונאי וכתיבת חוות דעת

Elgarissy & Co הנה הפירמה הראשונה והיחידה בישראל אשר מעניקה שירותי מחלקה מקצועית בתחום החשבונאות, אשר אינם ניתנים אגב ביקורת הדוחות הכספיים בפירמות ראיית החשבון הגדולות.
מעבר לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר, ייחודיות המחלקה באה לידי ביטוי בכך שהפירמה אינה עוסקת בביקורת דוחות כספיים ובכך נשמרת אי התלות מול לקוחותינו ואף מוקנה לה החופש להסתייע בספרות מקצועית רחבה, שאינה כפופה בהכרח למדיניות חשבונאית ספציפית של אחת הפירמות הגדולות.

צוות המחלקה המקצועית עוסק, בין היתר, בביצוע מחקרים, ניתוח דוחות כספיים בארץ ובחו"ל, מעקב יום-יומי אחר הנעשה במוסדות הפיקוח והרשויות הרגולטוריות וכן בכתיבת חוזרים ופרסומים בתחום החשבונאות, וזאת כחלק מהסטנדרטים המקצועיים אותם הציבה לעצמה הפירמה.
המחלקה המקצועית שלנו מציעה מגוון שירותים מקצועיים בתחום החשבונאות הן למגוון רחב של חברות והן כסיוע וליווי למשרדי ראיית חשבון רבים.

מטרת השירותים הינה להבטיח את הרמה המקצועית הגבוהה בתחום החשבונאי של לקוחותינו, התעדכנות בשינויים התכופים המבוצעים בגופי התקינה ואף התמודדות עם סוגיות מורכבות כחלק מביקורת והכנת הדוחות הכספיים. כמו כן, השירותים מספקים תמיכה ומשאבים נוספים לאחראיים על תחום החשבונאי מקצועי במשרדי ראיית החשבון.

שירותי המחלקה המקצועית כוללים:
• ייעוץ חשבונאי שוטף בכל התחומים החשבונאיים והדיווח הכספי, לרבות: תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS), תקינה ישראלית (Israeli GAAP) ותקינה ממשלתית (IPSAS)
• עיון מקצועי בדוחות כספיים של חברות ציבוריות, ממשלתיות ואחרות
• הכנת חוות דעת ופניות מקדמיות לרשויות רגולטוריות
• סיוע במעבר בין תקינה חשבונאית אחת לתקינה חשבונאית אחרת (מעברי GAAP).
• ליווי בדיונים בנושאים חשבונאיים עם רשויות רגולטוריות
• הפצת עדכונים מקצועיים שוטפים ותקופתיים
• הדרכות וכנסים (שילוב חומרים אקדמיים עם פרקטיקה רלוונטית ללקוח)