Elgarissy & Co

עריכת דוחות כספיים

עריכת דוחות כספיים

הפירמה מציעה מגוון שירותים בקשר עם תכנון יישום ותפעול מערך הדיווח הכספי, לרבות הכנה ועריכה של דוחות כספיים וייעוץ ביישום כללי החשבונאות. השירותים ניתנים על ידי צוות עובדים מיקצועי ביותר ובעל נסיון רב בתחום.

שירותים אילו ניתנים במקביל לעבודתו של רואה החשבון המבקר וכהשלמה לשירות הניתן על ידו, לאור החלטת רשות ניירות הערך, לפיה נאסר סיוע רואה החשבון המבקר בהכנת דוחותיו הכספיים של המבוקר, ובכלל זה פעולות של ניסוח ועריכת הדוחות הכספיים. 

לפירמה מומחיות גבוהה בהכנת דוחות כספיים בהתאם לתקינה הישראלית, הבינלאומית והאמריקאית, לחברות ישראליות וזרות, הפועלות בכל הסקטורים העסקיים.