Elgarissy & Co

בדיקת נאותות חשבונאית

בדיקת נאותות חשבונאית

הפירמה מציעה שירותי בדיקת נאותות (Due Diligence) פיננסית וחשבונאית לקראת עסקת רכישה או מיזוג.

בדיקת נאותות נועדה לסייע לרוכש בהערכת הסיכונים בעסקת הרכישה וקביעת המחיר הסופי לעסקה.

בבדיקת הנאותות נבחנים, בין השאר, נאותות המידע הפיננסי וטיב אופייה של החברה או הפעילות הנרכשת, מנותחים תוצאותיה העסקיות, מזוהים גורמי הרווח, מוגדרים מרכזי ההוצאות ומבנה ההון החוזר הנדרש להמשך פעילותה.

בדיקת הנאותות ניתנת, לעיתים, כחלק משירותי ליווי עסקי בתהליכי מיזוגים ורכישות, הניתנים על ידי הפירמה.